Informacja dla kontrahentów o przetwarzaniu ich danych

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

 1. Informujemy, że Administratorem podanych danych jest ECB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-368 przy ul. Ozimskiej 48;
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie odpowiednio:
  • niezbędność do wykonania zawartej umowy,
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 3. Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat, oraz w zależności od celu:
  • w celu realizacji umowy lub zlecenia – do momentu realizacji i rozliczenia, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,
  • w celu tworzenia statystyk zestawień, analiz na potrzeby własne,
  • w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail, telefon, pocztowy adres korespondencyjny;
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Państwa dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi wynikające z umowy. Możemy przekazywać dane wyłącznie:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • innym odbiorcom danych – podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytorskie, księgowe, podatkowe, prawne, windykacyjne, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania przesyłek i korespondencji (w zakresie danych adresowych);
  • podmiotom z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania. Dane mogą być przekazane jedynie w celu realizacji usługi o którą Państwo występują.
 5. Mają Państwo prawo:
  • dostępu do swoich danych,
  • ich sprostowania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów marketingowych,
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.